Фондация СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО

     Фондация „Свобода и достойнство“ е учредена с цел да развива и укрепва гражданската и политическата култура в страната и региона, да изгражда мостове на диалог и патньорство, като повишава информираността на гражданите за съдържанието и механизмите за защита на техните права и свободи, и стимулира гражданското им съзнание и активност.

     Ние смятаме, че нивото на информираност и образованост на българските граждани за политическите процеси и идеи стимулиращи партньорството, сближаването и интеграцията в страната, Балканите и Европейския съюз, чрез запазване и развиване на етно-религиозното и културно многобразие, като градивен елемент на модерното гражданско общество трябва непрекъснато да се затвърждава и повишава.

    Разпространяването и утвърждаването сред широката общественост на основните ценности на либералната демокрация, като свободата, отговорността, толерантността, личното достойнство, справедливостта и културното многообразие би довело до изграждането на качествено по-добра среда за работа и живот.

     Взаимодействайки и подпомагайки работата на местното самоуправление за привличане на инвестиции в малките и средни предприятия, целим да акцентираме върху устойчивото развитие на изостаналите в икономическо отношение региони. Прилагането на най-добрите европейски проекти и практики ще засили потенциала на местните власти и конкурентноспособността на икономическите субекти.

     Постигането на по-високо ниво на развитие на организационен и административен капацитет в неправителствения сектор би довело до по-ефективно участие в националния и европейски процес за формиране на политики и взимане на решения. Това е задължително условие за повишаването на гражданския контрол и гаранция за по-добро управление в местната и централна власт в страната.

     Според  нас, диалога в обществото по отношение на интеграцията на малцинствата, повишаване на социалния статус и качеството на живот на населението трябва да се развива и подобрява. Изработването и провеждането на политики за осигуряване на равни възможности и недопускане на дискриминация на основата на полова, възрастова, расова, сексуална, етническа, религиозна и политическа принадлежност и ориентация е от изключителна важност за бъдещето на България, като равноправен член на Европейския съюз.